Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: NLVerhuislift
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de totstandkoming van de opdracht wederpartij van NLVerhuislift is.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst met NLVerhuislift in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening.
 4. Verhuislift: onderdeel van het materiaal voor het uitvoeren van verticaal transport.
 5. Verhuisliftspecialist: begeleider en/of bedienaar van Verhuislift

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van opdrachtnemer aan en/of met haar opdrachtgever(s). Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten c.q. latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem/haar en Opdrachtnemer.
 3. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige overeenkomst met opdrachtgever een aanvulling en/of afwijking op deze voorwaarden heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.
 • Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 24 uur geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan opdrachtnemer is bevestigd.
 2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van opdrachtgever van de door opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte.
 5. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

4. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt indien en nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel wanneer opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de overeenkomst c.q. dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het vermelde in bedoelde opdrachtbevestiging, dienen, op straffe van verval, reclames hiertegen binnen drie dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging, en in elk geval voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is bevoegd, voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van door opdrachtnemer aan te stellen of aangestelde medewerker(s), dan wel in te huren c.q. in te lenen medewerker(s) die naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zijn gekwalificeerd. Vervanging van (een) medewerker(s) tijdens de uitvoeringsduur van de overeenkomst kan naar goeddunken van opdrachtnemer plaatsvinden.
 • Onderverhuur en beschikbaarstelling van de verhuislift door de opdrachtgever aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, op straffe van verval van verzekeringsdekking c.a..
 • Indien in opdracht van opdrachtgever bij het laden/lossen, verplaatsen en/of vervoeren van goederen van opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de diensten van medewerkers van opdrachtnemer, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Bij alle overeenkomsten geldt dat opdrachtgever zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van de goederen op de verhuislift, het laden en lossen van de goederen en de ingehuurde verhuiswagen(s).
 • Opdrachtnemer zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 • Voor iedere opdracht met betrekking tot het ter beschikking stellen van een extra medewerker voor de uitvoering van de (verhuis)werkzaamheden geldt een minimale afname van twee aaneengesloten uren per medewerker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
 • Indien aanpassing van de opdracht leidt tot meerwerk en/of een langere huurperiode, zal dit voor zover nodig als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De uitvoering van alle overeenkomsten dan wel de wijziging(en) daarvan of aanvulling(en) daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilig en goed te bereiken locaties, zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer en op aangeven van de opdrachtgever. Indien blijkt dat de omstandigheden op of om de locatie zodanig

zijn dat de overeenkomst niet, niet veilig of niet binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de verhuislift en/of medewerker(s) op een ander tijdstip (wederom) ter beschikking te stellen, de extra kosten en/of tijd die daarmee gemoeid zijn bij de opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen, of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

 • Mocht de gesteldheid of omstandigheden op of om de locatie van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst niet dan met risico van de verhuislift(en) en overige gereedschappen en/of de medewerker(s) van opdrachtnemer of derden zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst c.q. opdracht onuitgevoerd te laten en zich weer in het bezit van de verhuislift(en) te stellen. De opdrachtgever is in dit geval de overeengekomen vergoeding en alle bijkomende kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer- of vervoerruimte, voor de verhuislift(en) zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat opdrachtnemer in redelijkheid in staat wordt gesteld de overeenkomst schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuislift(en) en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen. Artikel 5.2. is dienovereenkomstig van toepassing.
 • Indien van toepassing dient de opdrachtgever op zijn/haar kosten voor zorg te dragen dat hij/zij, tijdig voor de terbeschikkingstelling van de verhuislift, beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en dergelijke.
 • De verhuislift heeft een maximum bereik van 30 meter, tenzij door opdrachtnemer anders aangegeven. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk indien blijkt dat de verhuislift de betreffende locatie waarvandaan de goederen moeten worden verplaatst niet kan bereiken, bijvoorbeeld doordat de betreffende locatie hoger ligt dan het maximum bereik en/of de verhuislift verder van het pand moet staan waardoor de hoogte niet kan worden bereikt. Indien hierdoor de goederen niet met de verhuislift kunnen worden verplaatst dan is dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval de overeengekomen vergoeding en alle bijkomende (extra) kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
 • Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten, extra uren van verhuur en/of ter beschikking stellen van (een) medewerker(s), alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever als bedoeld in dit artikel en/of het niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de verhuur van de verhuislift(en) en/of uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden en/of gegevens.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die van derden daaronder begrepen, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel, vanwege slechte staat en/of ondeugdelijke locaties en/of constructies en/of schade aan het pand, balkon/balustrade, dakpannen e.d. indien de verhuislift daartegen geplaatst moet worden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden jegens wegens vorenbedoelde schade.
 • Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht diens aansprakelijkheid voor eventueel door of namens hem/haar veroorzaakte schade te verzekeren door middel van een adequate en in Nederland gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 2. Tenzij anders vermeldt dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is opdrachtgever in verzuim. Koper is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs.
 6. In het geval opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten

7.  Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betaling door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening, onmiddellijk na de periode van terbeschikkingstelling contant of per pin te geschieden, aan de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde liftbediende, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie achteraf, de vergoeding en de kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening. Indien betaling per bank is overeengekomen dient bij die betaling per bank de datum van betaling de datum van creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt afgeboekt.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in de vorige leden genoemde termijn(en), dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om vanaf de betreffende vervaldag van de factuur – hieronder wordt tevens een handgeschreven bon verstaan – een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per kalendermaand, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dag jaar verschuldigde renten. De in het bezit van opdrachtnemer zijnde doordruk of kopie van de door opdrachtnemer verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan opdrachtgever dan wel te verlangen dat opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Indien de opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtnemer dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.
 5. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer c.q. de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde liftbediende of voorman werken bevrijdend. Betalingen aan andere medewerker(s) dan de liftbediende of voorman of het verstrekken van voorschotten aan medewerker(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het overeengekomen c.q. verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 • Indien opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de rente als bedoeld in artikel 7.3. daarover binnen een tweede termijn van veertien dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de rente als bedoeld in artikel 7.3. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Indien opdrachtgever geen consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten conform de Aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (Rapport Voorwerk II) met een minimum van € 150,00, alsmede de rente als bedoeld in artikel 7.3. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 • Alle gerechtelijke en/of executie en/of overige kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 • Opschorting van betaling of verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opgevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Opdrachtnemer is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen, op te schorten tot op het moment waarop al haar vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.

8.  Geheimhouding

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

9.  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van opdrachtnemer die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdend met de huur van de verhuislift(en). Alle handelingen met betrekking tot het gebruik van de verhuislift zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien krachtens een door opdrachtgever al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan opdrachtnemer of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever onverlet.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan haar kunnen worden toegerekend in verband met het niet nakomen van haar verplichtingen jegens opdrachtgever en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, zulks tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Het eigen risico tot een bedrag van €500,00 per schadegeval komt geheel voor rekening van opdrachtgever. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het in de betreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, althans het in rekening gebrachte bedrag dat betrekking heeft op het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, omzetbelasting daarin niet mee begrepen. De aansprakelijkheid voor personeel van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen wordt hierbij volledig uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan of het gevolg van te vervoeren goederen van opdrachtgever. Alle schade voortkomend uit de handelingen van de opdrachtnemer alsmede bij het op- en afbouwen van de

verhuislift(en) zijn op risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders zijn overeengekomen. Artikel 5 is dienovereenkomstig van toepassing.

 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht op de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 • Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogenschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade – welke dan ook – die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken waaraan of waarmee wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is en tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Voor alle zaken die opdrachtgever aan opdrachtnemer c.q. een medewerker ter beschikking stelt, is opdrachtnemer op generlei wijze aansprakelijk.
 • Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 • De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 • De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van opdrachtnemer brengt niet mee dat opdrachtgever van zijn/haar betalingsverplichting wordt ontslagen. Opdrachtgever is gehouden het door opdrachtnemer in rekening gebrachte (factuur)bedrag binnen de daarvoor geldende betalingstermijn volledig te voldoen.
 • Ingeval van overmacht is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook

10. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door opdrachtnemer geleverde diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op alle diensten die door opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de uit te voeren werkzaamheden.

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • Indien opdrachtgever een consument is, is deze gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen geldt het hiernavolgende lid.
 • De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

11. Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Dit betreft een exclusieve bevoegdheid van vorenbedoelde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.NLVerhuislift.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.